De coöperatieve vereniging Ellecom Energie Beheer U.A

In 2050 moet de gehele gebouwde omgeving in ons land klimaatneutraal zijn. Dit betekent dat je vanaf dat moment niet meer met aardgas kunt koken en verwarmen. De gemeente Rheden heeft zich als doel gesteld om in 2040 CO2 neutraal te zijn. Stel, je vormt een gemiddeld Nederlands huishouden. Dan verbruik je ongeveer 1.200 m3 aardgas per jaar*. Dit veroorzaakt jaarlijks zo'n 2.300 kilo CO2 -uitstoot**. Dit getal gaat flink omlaag als je duurzaam gaat verwarmen. Daarom wil de overheid de CO2-uitstoot verminderen door over te stappen op duurzame energie. Het doel is om al vóór 2030 ongeveer 1,5 miljoen bestaande woningen in Nederland te verduurzamen. Zoals gezegd moet In 2050 moet de gehele gebouwde omgeving in ons land klimaatneutraal zijn. Dit betekent dat je vanaf dat moment niet meer met aardgas kunt koken en verwarmen. Wat is dan duurzame energie? Duurzame energie ook wel hernieuwbare of groene energie is energie dat niet uit fossiele grondstoffen wordt opgewekt. Denk daarbij aan bijvoorbeeld steenkool of aardgas. Het wordt dus gewonnen uit hernieuwbare bronnen of bronnen die niet opraken zoals zon, wind, getij, water maar ook mest en gft-afval. In het Klimaatakkoord is de ambitie opgenomen dat in de toekomst 50% van de duurzame energieproductie in eigendom is van de lokale omgeving. Je kan dit ook vertalen als van, door en voor de burgers. Energie in eigendom en regie van de buurt. Er zijn verschillende manieren waarop deze ambitie uit het klimaatakkoord kan worden gerealiseerd maar een daarvan is door als burger zelf de regie te nemen.

We zien in Ellecom vele initiatieven op dit vlak. Een paar daarvan zijn EEN (Ellecom Energie Neutraal) en DOE (Duurzaam Opgewekt Ellecom). Er wordt ook nagedacht over elektrische deelauto’s in het dorp, energieopslag etc. Allemaal prachtige initiatieven maar is er wel een kapstok waar dat allemaal aan opgehangen kan worden? Hoe kunnen we zorgen dat al die initiatieven tot bloei kunnen komen en allemaal ten gunste komen aan de bewoners van Ellecom?

Ton van Rhenen, Henk Hakken, Riks van Dijk en Daniel Wismeijer hebben de koppen bij elkaar gestoken en aan Ellecoms belang, EEN en DOE het voorstel gedaan om een Energie coöperatie op te richten in Ellecom genoemd Ellecom Energie Beheer. Daar is door deze clubs positief op gereageerd.

Wat is een energiecoöperatie?

In een energiecoöperatie bundelen buren, wijk- of dorpsgenoten hun krachten door samen te investeren in het opwekken van duurzame energie, het verminderen van de energie verbruik door woning isolatie, het gebruik van warmtepompen, zonnepanelen de daken van de huizen, de lokale basisschool, sporthal of sportkantine, of bijvoorbeeld een windmolen in de buurt. De leden van de energiecoöperatie kunnen de opgewekte energie zelf thuis weer gebruiken. En met de opbrengst van deze groene stroom kan de coöperatie de omgeving verder verduurzamen dus herinvesteren in al of niet energie gerelateerde projecten in het dorp. Een coöperatie kent dus leden en de coöperatie is er voor van en door de leden.

De coöperatie kent ook klanten. Dit zijn mensen die stroom of warmte/gas afnemen. Met de opbrengsten hiervan aangevuld met subsidies en andere financieringen kunnen de projecten worden uitgebreid of nieuwe projecten worden gestart.

Belangrijk is dat de leden van de coöperatie zeggenschap uitoefenen via de algemene leden vergadering. Hier wordt bepaald onder andere welke investeringen door de coöperatie worden gedaan.

De coöperatieve vereniging Ellecom Energie Beheer U.A. streeft er naar om de inwoners, organisaties, verenigingen en bedrijven in Ellecom Gelderland in staat te stellen:

1. hun eigen duurzame energie op te wekken en op te slaan, individueel, maar vooral ook samen

met elkaar;

2. hun eigen (lokaal/regionaal) duurzame energie -in- en verkoopbedrijf te stichten en uit

te oefenen om winsten in lokale/regionale gemeenschappelijke duurzame en/of sociale

projecten te investeren.

Zij willen hiertoe initiatieven in straten en het dorp Ellecom (postcode 6955) als één geheel stimuleren en faciliteren, maar ook leden in staat stellen om eigen duurzame energie op te wekken, ook als zij dit niet op hun eigen huis, kantoor, bedrijf of anderszins kunnen doen.

Het uitgangspunt daarbij is maatschappelijk verantwoord en transparant ondernemen en het creëren van meerwaarde door coöperatie bij inkoop van materialen en diensten.

1. De coöperatie heeft ten doel:

a. het stimuleren en realiseren van besparingen op het energiegebruik in en om Ellecom

b. het stimuleren en realiseren van het op duurzame wijze produceren, gebruiken en opslaan van

energie ten behoeve van haar leden in de ruimste zin;

c. het uitoefenen van een bedrijf gericht op in- en verkoop als ook opslag van duurzaam

(bij voorkeur lokaal/regionaal) opgewekte energie;

d. het uitoefenen van een bedrijf ter realisatie van bovenstaande ten behoeve van de

leden;

e. in het kader van haar bedrijf overeenkomsten te sluiten met haar leden;

f. de coöperatie is ook bevoegd overeenkomsten met derden te sluiten.

2. Zij tracht dit doel te bereiken door:

* het delen van informatie over energie besparen in woningen, gebouwen en openbare ruimten

alsmede over het opwekken en het gebruik van energie uit duurzame bronnen;

* het initiëren, stimuleren, ondersteunen en (mede-)financieren van demonstratie- en

educatieprojecten met betrekking tot energie besparen en gebruik van duurzame energie;

* het uitoefenen van een bedrijf gericht op duurzaam gebruik van energie ten behoeve van de

leden;

* het verwerven, oprichten en exploiteren van één of meer bronnen van duurzame energie;

* het oprichten en uitoefenen van een bedrijf gericht op in- en verkoop vanduurzaam (bij voorkeur

lokaal) opgewekte energie;

* het oprichten van, deelnemen in of samenwerken met organisaties met een aan het doel van

“Ellecom Energie Beheer” verwante doelstelling of een doel dat daartoe bevorderlijk kan zijn;

* realisering van besparingen door collectieve inkoop van goederen en diensten;

* alle overige wettelijke middelen.

Zo kan de coöperatie een kapstok zijn waar alle (lokale) energie-initiatieven die in ons dorp gebruikt kunnen worden aan opgehangen worden zodat deze in eigendom van en gebruikt kunnen worden door en voor de Ellecommers. Voor als nog bestaat het bestuur van de coöperatie uit de oprichters. Ton van Rheden zal het secretariaat beheren, Riks van Dijk is penningmeester, Henk Hakken is lid en Daniel Wismeijer treedt op als voorzitter. Wij zullen u op korte termijn middels een informatie verder informeren over hoe wij denken dat de coöperatie in het dorp kan gaan functioneren.

De coöperatieve vereniging Ellecom Energie Beheer U.A

6/30/20214 min read