Privacyverklaring van de Coöperatie EEB U.A.

De Coöperatie EEB heeft ten doel De coöperatie heeft ten doel:

a. het stimuleren en realiseren van besparingen op het energiegebruik in en om

Ellecom;

b. het stimuleren en realiseren van het op duurzame wijze produceren, gebruiken

en opslaan van energie ten behoeve van haar leden in de ruimste zin;

c. het uitoefenen van een bedrijf gericht op in- en verkoop als ook opslag van

duurzaam (bij voorkeur lokaal/regionaal) opgewekte energie;

d. het uitoefenen van een bedrijf ter realisatie van bovenstaande ten behoeve van

de leden;

e. in het kader van haar bedrijf overeenkomsten te sluiten met haar leden;

2

f. de coöperatie is ook bevoegd overeenkomsten met derden te sluiten.

De coöperatie kent leden. Zij kunnen financiële bijdragen aan de coöperatie doen toekomen in de vorm van (periodieke) donaties, schenkingen erfstellingen, legaten enz. Leden van de coöperatie worden als zodanig gevraagd door de coöperatie EEB of zij in de administratie van de coöperatie mogen worden geregisterd.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Deze AVG heeft als doel het beschermen van persoonsgegevens. Het verplicht organisaties om de persoonsgegevens waarover zij beschikken te beschermen. Beschermen betekent in deze zin dat niet iedereen zomaar over deze gegevens kan beschikken. Voor de stichting betekent dit dat zij in een privacy verklaring inzicht geeft over welke persoonsgegevens zij beschikt en hoe zij deze verwerkt. Daarnaast zal het bestuur van de stichting in haar gedrag ook voor de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens instaan door deze enkel te gebruiken voor het doel van de coöperatie. Tot slot zijn de automatiseringssystemen (pc’s/laptops) waarop de administratie van de coöperatie plaatsvindt beveiligd met beveiligingssoftware voor persoonlijk gebruik.

Privacy verklaring

De coöperatie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens

zoals weergegeven in deze privacyverklaring

Contactgegevens:

6955 Ellecom; tel:

Persoonsgegevens die wij verwerken en de grondslag daarvoor:

Om aan de doelen van de coöperatie uitvoering te kunnen geven zijn een aantal persoonsgegevens van de leden van de Coöperatie EEB nodig. Hieronder vindt u een

overzicht van deze persoonsgegevens:

1: voor- en achternaam

2: adresgegevens

3: telefoonnummer

4: e-mailadres

5: Bankrekeningnummer

De verwerking van deze gegevens vindt plaats voor de volgende doelen:

- Het uitnodigen voor bijeenkomsten die onder de verantwoordelijkheid van het bestuur worden

georganiseerd

- Het versturen van en de jaarlijkse verslag van de activiteiten van de coöperatie.

- Het verantwoording afleggen aan de leden van de coöperatie EEB van het bestuursbeleid

- Het verantwoording afleggen aan de v leden van de coöperatie EEB van het beheer van de

financiën

- Het rechtstreeks informeren van de leden van de coöperatie EEB als er relevante activiteiten

plaatsvinden

- Het administreren/afhandelen van betalingen

De AVG kent bijzondere en gevoelige gegevens.

De coöperatie verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Het bestuur van de coöperatie EEB neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

De coöperatie EEB bewaard uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De persoonsgegevens worden bewaard zolang iemand ook lid is van de coöperatie en de betalingen verbonden aan zijn / haar lidmaatschap ook voldoet. Als na een jaar er geen betaling is ontvangen, een lid van de coöperatie EEB aangeeft niet langer als zulks geregistreerd te willen zijn, vertrek van een lid van de coöperatie EEB worden de gegevens verwijderd uit de donateurs administratie.

Delen van persoonsgegevens met derden:

De coöperatie EEB verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van haar werkzaamheden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

De coöperatie EEB gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de secretaris. Om er zeker van te zijn dat het verzoek ter inzage door u is gedaan kan de identiteit gecontroleerd worden door fysiek te vragen naar een identiteitsbewijs. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

De coöperatie EEB neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de secretaris. De Coöperatie EEB wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons